Hippocrates 'diétne a zdravotné pravidlá, ktoré by mali dodržiavať všetci

Všetci noví lekári sa dnes stále zaväzujú, že mu nebudú ublížiť, čo môže byť najznámejší odkaz Hippokratovcov. Ale veľká časť múdrosti starogréckeho lekára sa týka všetkých - nielen tých, ktorí majú lekárske vzdelanie.

All new doctors today still pledge to do no harm, which may be Hippocrates’ most famous legacy. But much of the ancient Greek physician’s wisdom applies to everyone—not just those who have medical degrees. Hippocrates was a visionary who figured out the most important ways we can stay healthy, all of which have been proved by modern science